Ok138大阳城集团娱乐平台(中國)官方網站GREENMAX NO.1

The CLIA reagent kit

The CLIA reagent kit

product details

TEST Menu

Product Name

Pack Size

Fertility

FSH Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, lOOtests/kit, 200 tests/kit

LH Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

PRL Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

β-hCG Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

E2 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

PROG Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

TES Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

AMHChemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

SHBGChemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit


Glycometabolism

FER Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

Cortisol Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

C-Peptide Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassa

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

INS Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

HbA1cChemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit


Cardiac Markers

hs-cTnl Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

CK-MB Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

BNP Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

NT-proBNP Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoas

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

Myo Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit


Thyroid

TSH Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

TT3 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

FT3 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

TT4 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

FT4 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

TPOAb(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

TGAb(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit


Inflammation

PCT Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

SAA Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

IL-6(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

hs-CRP/CRP(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit


Tumor Markers

AFP Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

CEA Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

CAI25 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

CAI 5-3 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

CAI9-9 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

tPSA Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

fPSA Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

CYFRA21-1 Reagent Kit (Chemiluminescence Immunoa;

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

proGRPChemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit
Thrombus Function

PIC(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

TAT(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

TM(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

t-PAIC(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

FDP(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

D-Dimer(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit
Gastric function

G-17(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

PGI(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

PG(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit
Hepatitis B

ANTI- HBc(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

HbsAg(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit
Hepatitis C

HCV(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit
I mmune function

IgE(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

ANA(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit
Rheumatism Testing

AntiCCP(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit
Microelement

Vitamin D(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit

Vitamin B12(Chemiluminescence Immunoassay)

25 tests/kit, 50 tests/kit, 100 tests/kit, 200 tests/kit


XML 地图